* Gebruik de code: FREENL of FREEBE voor gratis verzending in jouw land!

96% van 100
4.8 / 5
Toon alle reviews
Zoeken

Algemene Voorwaarden

Wij houden van duidelijke taal; simpel, duidelijk en begrijpelijk voor iedereen. Daarom hebben wij onze algemene voorwaarden in duidelijke taal verwoord.
Ben je fan van een lekker stukje juridische tekst? Webshop Keurmerk heeft ook algemene voorwaarden voor We're Nuts About opgesteld. Iets ingewikkelder, speciaal voor de liefhebbers van juridische taal.


We're Nuts About

KvK 85061298
Antonie van Leeuwenhoekstraat 27
3291 CR Strijen
info@werenutsabouts.com

Datum: februari 2022

 1. Definities

    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met We're Nuts About.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. De Notenshop: de onderneming die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 6. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en We're Nuts About, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 7. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 1. Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van We're Nuts About en op elke tussen We're Nuts About en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden als aanvulling op de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van De Notenshop aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 4. De Notenshop bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat We're Nuts About deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
 1. Ontbindingsrecht
 1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger of een door de consument gekozen afleverlocatie.
 2. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
 3. Voedingsmiddelen kunnen alleen geruild worden wanneer de verpakking ongeopend is, zodat door het openen er geen vermenging of bederving plaats kan vinden.
 4. Consument kan de overeenkomst slechts ontbinden voor producten waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet is verstreken.
 5. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht moet hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan We're Nuts About melden. We're Nuts About verzendt onverwijld een bevestiging van de ontvangst van dat bericht.
 6. Producten moeten gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan We're Nuts About geretourneerd te worden, conform de door De Notenshop verstrekte duidelijke en redelijke instructies. In elk geval moet een (kopie van) de pakbon worden bijgesloten.
 7. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
 8. Na ontbinding moet de consument uiterlijk binnen 14 dagen het product retourneren conform het in lid 6 bepaalde.
 9. We're Nuts About vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.
 1. Uitsluiting Ontbindingsrecht

    Het ontbindingsrecht is in het algemeen uitgesloten voor de volgende producten:

 1. die door We're Nuts About tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop We're Nuts About geen invloed heeft;
 1. Levering
 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de We're Nuts About kenbaar heeft gemaakt.
 2. Bestellingen die voor 16:00 uur afgerond zijn, zullen in beginsel binnen twee werkdagen worden verzonden. We're Nuts About zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. We're Nuts About zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
 3. Consument moet direct na levering de producten controleren op juistheid, kwaliteit en houdbaarheid.
 4. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. We're Nuts About zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen vergoeden.
 5. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.
 1. Garanties en Conformiteit
 1. We're Nuts About biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.
 2. We're Nuts About geeft geen (aanvullende) garantie op kwaliteit en houdbaarheid van de producten, nadat de verpakking door de consument is geopend of na de op de verpakking vermeldde houdbaarheidsdatum.
 3. Consument moet de producten conform het bewaaradvies van We're Nuts About bewaren en gebruiken. Dit bewaaradvies is te vinden op de website.
 4. Producten moeten aan de redelijke verwachtingen van consument te voldoen.
 5. Indien een gebrek een bij de koop bestaande fout blijkt te zijn, heeft consument recht op vervanging van het product, mits consument de levering tijdig, binnen 48 uur na levering, heeft gecontroleerd op juistheid. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag We're Nuts About aanbieden het aankoopbedrag aan de consument aan te vergoeden.
 6. Vergoeding, reparatie of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag, bewaren op andere wijze dan conform het bewaaradvies of onjuist onderhoud door consument.
 1. Klachten en Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen We're Nuts About en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij We're Nuts About.
 3. Bij We're Nuts About ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal We're Nuts About hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
 4. We're Nuts About wijst consument op de mogelijkheid om, indien We're Nuts About en consument niet samen een oplossing bereiken, binnen 12 maanden na melding van de klacht bij We're Nuts About, de klacht in te dienen bij de Online Dispute Resolution van Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odr of direct bij de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

-          Aan:           [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

-          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

-          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

-          [Naam consumenten(en)]

-          [Adres consument(en)]

-          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.